SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
FOR
AALBORG FARVE OG LAK A/S
CVR-NR. 16195847


1 ANVENDELSE
1.1 Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt ”Disse Vilkår” eller ”Vilkårene”) for Aalborg Farve og Lak A/S, Gøteborgvej 33, 9200 Aalborg (herefter be-nævnt ”Leverandøren”) er gældende for salg og levering af enhver ydelse/produkt (herefter benævnt ”Ydelse(er)” og/eller ”Produkt(er)”) fra Leverandøren, medmindre de udtrykke-ligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale. Disse Vilkår gælder, uanset om aftalen er indgået via Leverandørens hjemmeside, e-mail, telefon eller på anden vis.
1.2 Specielle købsbetingelser eller specifikke krav til Ydelsen fra kundens side, anført i f.eks. kundens ordreafgivelse eller i kundens indkøbsbetingelser, er ikke bindende for Leverandø-ren, medmindre Leverandøren udtrykkeligt skriftligt har erklæret sig indforstået med vilkå-rene.

2 TILBUD
2.1 Tilbud er bindende for Leverandøren i 14 dage fra tilbuddets dato at regne, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbuddet. Leverandøren kan altid ændre eller tilbagekalde afgivne tilbud forud for kundens accept.
2.2 Mellemsalg forbeholdes.
2.3 Der foreligger ingen endelig aftale parterne imellem, før Leverandøren har givet accept i form af skriftlig ordrebekræftelse.
2.4 Når intet andet er angivet, er et tilbud fra Leverandøren afgivet med forbehold for mulig-heden for fremskaffelse af pågældende vare. Såfremt dette forbehold aktualiseres, er Leve-randøren berettiget til at tilbagekalde det afgivne tilbud, uanset om tilbuddet måtte være antaget eller ej, uden at dette berettiger kunden til at rejse krav af nogen art.
2.5 Stemmer Leverandørens ordrebekræftelse ikke overens med kundens bestilling, skal kun-den straks reklamere. I modsat fald vil kunden være bundet af ordrebekræftelsens indhold.
2.6 Aftaler om ændringer i eller tillæg til den oprindelige aftale er ikke bindende for Leveran-døren uden skriftlig bekræftelse fra Leverandøren.

3 TEKNISKE OPLYSNINGER, VEJLEDNING M.V.
3.1 Kunden er forpligtet til at følge de af Leverandøren udleverede brugsanvisninger (evt. på-trykt Produktet) for Produktets anvendelse og opbevaring. Denne information er baseret på laboratorieforsøg og/eller anvendelsestekniske forsøg og er vejledende for valg af produkt og arbejdsmetode. Da kundens arbejdsforhold og -rutiner ligger udenfor Leverandørens kontrol, påtager Leverandøren sig ikke ansvaret for de opnåede resultater, hvorfor kunden er forpligtet til at udføre kvalitetskontrol.
3.2 Kunden har det fulde ansvar for udvælgelsen af Produktet, herunder for at kunden kan opnå de forventede resultater og funktionalitet, samt at Produktet kan fungere i kundens eksisterende eller påtænkte driftsmiljø.
3.3 Specifikke krav fra kunden samt priser er kun bindende i det omfang, de er skriftligt be-kræftet af Leverandøren.

4 LEVERING OG LEVERINGSTIDER
4.1 Aftalte leveringsklausuler fortolkes i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende Inco-terms.
4.2 Er der ikke truffet nogen særlig aftale om en sådan leveringsklausul, anses levering for sket “Ex Works” (ab fabrik). Emballage beregnes særskilt, medmindre andet er aftalt. Det for-hold, at Leverandøren eventuelt hjælper kunden med transporten og fx tegner transportfor-sikring eller lignende, ændrer ikke på det forhold, at levering skal anses for sket “Ex Works”, medmindre der mellem parterne er indgået særskilt skriftlig aftale om en anden le-veringsklausul.
4.3 Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af aftalegrundlaget, er det af Leverandøren angiv-ne leveringstidspunkt omtrentlig. Leverandøren kan kræve leveringstiden ændret ved en-hver ændring i eller tilføjelse til ordren.
4.4 Er der udtrykkeligt aftalt fast leveringstid, er denne gældende under forudsætning af, at kunden rettidigt opfylder sine kontraktlige forpligtelser, såsom forudbetaling, godkendelser og beregninger, samt i øvrigt på opfordring rettidigt præciserer alle nødvendige detaljer ved leverancen.
4.5 Såfremt der, uvist af hvilken grund, sker ændring af specifikationer eller lignende, forlæn-ges det aftalte leveringstidspunkt automatisk med en periode svarende til det yderligere tidsforbrug, de ændrede specifikationer medfører.
4.6 Der tages forbehold for udsolgte varer på grund af restordrer hos Leverandøren. Leveran-døren er i sådanne tilfælde berettiget til at annullere tilbud og allerede indgåede aftaler uden ansvar for Leverandøren.
4.7 Kunden er pligtig til at aftage det købte inden 6 dage efter, at det af Leverandøren er meldt klar til afhentning.
4.8 Såfremt levering på grund af kundens forhold udsættes i forhold til den aftalte leverings-tid, har Leverandøren ret til at foretage koncentration af leverancen og underrette kunden herom, hvorefter kunden bærer risikoen og vil være forpligtet til at betale, som var levering sket til det forudsatte leveringstidspunkt.
4.9 Levering anses for rettidig, uanset om levering udskydes med op til 30 dage ud over det aftalte leveringstidspunkt. For levering af ikke-lagerførte varer, der er specielt bestilt eller specialfremstillet (herefter samlet benævnt ”BESTILLINGS-/SKAFFEVARER”), anses levering for rettidig, uanset om levering udskydes med mere end 30 dage, såfremt den ud-skudte levering skyldes eller er begrundet i underleverandørers forhold. En sådan udskudt levering giver dermed ikke kunden ret til at udøve misligholdelsesbeføjelser.
4.10 Ved forsinkelse med levering, bortset fra BESTILLINGS-/SKAFFEVARER, med mere end 30 dage efter det aftalte leveringstidspunkt, har kunden valget mellem at forlange det bestilte leveret eller at hæve aftalen, idet en sådan forsinkelse anses for væsentlig, jf. dog pkt. 4.12. Ophævelse skal i så fald ske straks og foretages skriftligt. Ved forsinkelse med levering af BESTILLINGS-/SKAFFEVARER har kunden ikke ret til at hæve, så længe Leverandøren kan godtgøre, at levering faktisk vil finde sted.
4.11 Såfremt forsinkelse med levering skyldes nogen omstændighed, som i henhold til pkt. 14 udgør en ansvarsfrihedsgrund eller skyldes kundens handling eller undladelse, forlænges leveringstiden, i det omfang det pågældende omtalte forhold begrunder det eller i øvrigt, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Leveringstiden forlænges, selvom år-sagen til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af den oprindeligt aftalte leveringsfrist
4.12 I tilfælde af ophævelse i medfør af pkt. 4.10 er kunden maksimalt berettiget til at kræve allerede erlagt købesum retur fra Leverandøren. Leverandørens erstatningsansvar er således begrænset og maksimeret til et beløb svarende til den betalte købesum og omfatter hverken kompensation, herunder for kundens direkte tab eller indirekte tab, såsom tab af omsæt-ning, meromkostninger til arbejdsløn, dagbøder til tredjemand mv., eller nogen anden form for godtgørelse.
4.13 Såfremt kunden undlader at hæve aftalen, har kunden ikke ret til nogen erstatning, kom-pensation eller godtgørelse i anledning af den forsinkede leverance.
4.14 Kunden kan bortset fra ovennævnte ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser eller erstat-ningskrav gældende mod Leverandøren som følge af forsinkelse.
4.15 Leverandøren skal i intet tilfælde, uanset graden af uagtsomhed, være ansvarlig for drifts-tab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte-/konsekvenstab.
4.16 Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelse som følge af omlevering eller af-hjælpning.

5 RETURNERING OG KUNDENS MODTAGELSE AF PRODUKTER
5.1 Kunden har i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler ingen ret til at returnere Produkter, medmindre dette udtrykkeligt skriftligt er aftalt med Leverandøren. I så fald sker returneringen for kundens regning og risiko samt mod betaling af et returneringsgebyr.
5.2 Såfremt kunden er forhindret i at modtage eller nægter at modtage/afhente aftalte Produk-ter til den aftalte leveringstid, anses levering for at have fundet sted på det aftalte leve-ringstidspunkt. Samtlige omkostninger, der påløber som følge heraf, bæres af kunden.

6 PRISER
6.1 Angivne priser er excl. moms og andre skatter eller afgifter, ligesom øvrige oplysninger i prislister m.v. altid anses for vejledende. Angivne priser er uden emballage, miljøtillæg, ge-byrer, levering og montering, medmindre andet konkret er angivet i aftalen.
6.2 Leverandøren forbeholder sig ret til at forhøje de aftalte priser for ikke-leverede Ydel-ser/Produkter, såfremt Leverandøren pålægges nye eller forøgede omkostninger bl.a som følge af (men ikke udtømmende) valutakursændringer, materialeprisstigninger, prisforhøjel-ser fra underleverandører, ændringer i toldafgifter, ændringer i arbejdslønninger, ændringer i energipriser, statsindgreb eller lignende forhold, som Leverandøren kun har begrænset el-ler ingen kontrol over.
6.3 Ekstraydelser/-leverancer, hvorved forstås Ydelser/Produkter, der ikke fremgår af Leve-randørens ordrebekræftelse, afregnes i henhold til Leverandørens til enhver tid gældende prislister.
6.4 Leverandøren forbeholder sig retten til at korrigere pris/rabat i kundespecifikke pris- og/eller rabataftaler, såfremt disse medfører, at en given vare vil blive solgt med tab.

7 BETALING
7.1 Såfremt kunder ikke er oprettet som debitor hos Leverandøren, forfalder købesummen til betaling ved aftalens indgåelse. Såfremt kunden er oprettet som debitor hos Leverandøren, sker betaling i henhold den indgåede betalingsaftale.
7.2 Leverandøren har ved kundens forsinkede betaling ret til at kræve ikke forfaldne krav ind-friet straks i overensstemmelse med reglerne om anticiperet misligholdelse.
7.3 Ved kundens manglende eller forsinkede betaling, er Leverandøren, uanset om købet fast-holdes eller hæves, berettiget til at standse alle leverancer til kunden, indtil ethvert skyldigt beløb er betalt.
7.4 Såfremt levering udskydes på grund af kundens forhold, er kunden forpligtet til at foretage enhver betaling til Leverandøren, som om levering var sket til aftalt tid.
7.5 Ved overskridelse af betalingsfristen svarer kunden rente svarende til 2% pr. påbegyndt kalendermåned af den forfaldne saldo fra seneste rettidige betalingsdato, indtil beløbet krediteres Leverandørens konto i Leverandørens pengeinstitut. Kunden er forpligtet til at betale et rykkergebyr på kr. 100,00 for hver rykkerskrivelse.
7.6 Kunden kan ikke i nogen situation foretage modregning i købesummen, og kunden kan ikke udøve tilbageholdelsesret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation el-ler modkrav vedrørende den konkrete Ydelse/Produkt eller noget andet krav. Leverandø-ren er berettiget til at fastsætte kreditmaksimum for kunden, der på ethvert tidspunkt ensi-digt kan ændres eller ophæves af Leverandøren.
7.7 På Leverandørens anmodning er kunden til enhver tid forpligtet til for egen regning at stille bankgaranti eller anden af Leverandøren godkendt sikkerhedsstillelse for købesummens rettidige betaling.
7.8 Kan en aftale ikke gennemføres kontinuerligt, eller sker levering ad flere gange, er Leve-randøren berettiget til delvis fakturering.
7.9 Leverandøren har ved kundens forsinkede betaling eller kundens konkurs ret til at berigtige betaling ved at foretage modregning i eventuel optjent ikke-afregnet kundebonus samt i kundebonus relateret til efterfølgende ordrer.

8 EJENDOMSFORBEHOLD VED KREDITSALG
8.1 Leverandøren forbeholder sig ejendomsretten til det leverede, indtil fuld betaling er præ-steret. Leverandøren er i tilfælde af kundens betalingsmora berettiget til uden forudgående varsel at afhente det leverede, og kunden er forpligtet til at foretage udlevering. Ved tilba-getagelse i henhold til ejendomsforbeholdet skal kunden erstatte ethvert tab og samtlige omkostninger, herunder advokatomkostninger, som Leverandøren måtte blive påført.
8.2 Kunden er uberettiget til at foretage videresalg, enhver form for overdragelse, pantsætning, udlån, udlejning eller lignende af det leverede eller lade det leverede indføje i fast ejendom på en sådan måde, at ejendomsforbeholdet ikke kan opretholdes, indtil fuld betaling er sket. Foretages der retsforfølgning imod det leverede fra tredjemand, herunder udlæg, er kunden forpligtet til straks at give Leverandøren meddelelse herom.

9 REKLAMATION SAMT FEJL OG MANGLER
9.1 Kunden er forpligtet til straks efter modtagelsen af Ydelsen/Produktet at foretage kontrol af Ydelsen/Produktet samt at undersøge denne for eventuelle mangler. Leverandøren hæf-ter alene for fejl og mangler, der er tilstede på leveringstidspunktet.
9.2 Mangler ved og synlige skader på leveringen skal anmeldes straks til Leverandøren efter levering, dog senest næste arbejdsdag kl. 10.00 (varen må ikke være flyttet, før der er sikret foto af emballage/vare). Mangler og synlige skader skal noteres på fragtbrev, når leveringen modtages, idet kunden i modsat fald er afskåret fra at gøre gældende, at den leverede vare havde en synlig skade ved levering.
9.3 Skader, som ikke umiddelbart er synlige ved leveringen, skal indberettes senest 5 arbejds-dage efter, levering har fundet sted. (Skaden dokumenteres med foto af emballage/vare).
9.4 Kundens reklamation over ikke-synbare mangler, der skyldes fejl i konstruktionen, materia-le eller fremstilling skal ske senest 12 måneder regnet fra leveringsdagen.
9.5 Konstaterer kunden eller burde kunden have konstateret fejl og mangler ved Ydelsen/ Pro-duktet, der var tilstede på leveringstidspunktet, skal kunden straks skriftligt reklamere til Leverandøren med specifikation af de mangler, der gøres gældende. Reklameres der ikke rettidigt i overensstemmelse med det her beskrevne, er retten til at gøre mangler gældende bortfaldet.
9.6 Bevisbyrden for eventuelle mangler påhviler kunden.
9.7 Leverandøren er ikke ansvarlig for mangler ved det leverede, som skyldes fejl eller for-sømmelser hos Leverandørens underleverandører eller i øvrigt er begrundet i underleveran-dørs forhold. I det omfang Leverandøren måtte have et berettiget krav hos en underleve-randør, transporterer Leverandøren herved dette krav til kunden, således at kunden er for-pligtet til at rette sit krav direkte mod underleverandøren.
9.8 Kunden bærer selv ansvaret for, at Produkterne opfylder og anvendes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende miljøregler og andre offentligretlige regler og Leverandøren bærer ikke ansvaret for, om de leverede produkter og brugsanvisninger indeholder en kor-rekt eller fyldestgørende beskrivelse af disse regler, som i vidt omfang er afhængig af den konkrete brug.
9.9 Reklamationsretten omfatter ikke mangler, som skyldes eller er forbundet med følgende: 1) uegnede materialer, komponenter eller design, som leveres af kunden eller på vegne af kunden, 2) forsømmelse eller andre uretmæssige handlinger eller udeladelser foretaget af kunden, dennes medarbejdere, repræsentanter eller anden tredjemand, 3) forandringer, som er udført uden Leverandørens skriftlige samtykke, 4) materialer foreskrevet af kunden, der er uegnede til formålet eller 5) dele leveret af Leverandøren, som kunden har direkte re-klamationsret for fra en anden producent.
9.10 Leverandørens ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til efter Leverandørens valg enten at foretage afhjælpning af manglen, foretage omlevering eller kreditering af den aftalte købesum (mod kundens samtidige udlevering af Produktet i samme stand som ved levering). Såfremt Leverandøren foretager omlevering eller afhjælp-ning, er kunden uberettiget til at hæve aftalen eller kræve erstatning, afslag eller anden kompensation som følge af manglen (forsinkelse anses ikke at foreligge under disse om-stændigheder).
9.11 Såfremt Leverandøren meddeler ikke at kunne foretage afhjælpning eller omlevering, er kunden berettiget til at hæve aftalen. Kunden kan ved ophævelse kræve den aftalte købe-sum tilbagebetalt mod kundens samtidige udlevering af Produktet i samme stand som ved levering. Kunden har ikke krav på yderligere erstatning, kompensation eller godtgørelse.
9.12 Har kunden gjort en fejl og/eller mangel gældende, og viser det sig, at der ikke foreligger nogen fejl og/eller mangel, som kan gøres gældende over for Leverandøren, har Leverandø-ren ret til at kræve vederlag for det udførte arbejde i overensstemmelse med den til enhver tid gældende prisliste for konsulentbistand, service m.v.

10 PRODUKTANSVAR
10.1 For Produktansvar er Leverandøren ansvarlig i henhold til de bestemmelser i Produktan-svarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. Leverandøren fraskriver sig ansvar for Pro-duktskader på ethvert andet grundlag. Leverandørens ansvar for Produktskader kan be-løbsmæssigt ikke overstige den dækning, der opnås fra Leverandørens Produktansvarsfor-sikring.
10.2 Leverandøren er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte-/konsekvenstab.
10.3 Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele Leverandøren, såfremt der er opstået en Produktansvarsskade, eller der er fare for, at en sådan skade vil indtræffe.
10.4 I den udstrækning, Leverandøren måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Leverandøren skadesløs i samme omfang, som Leverandørens ansvar er begrænset i henhold til nærværende aftale.
10.5 Kunden er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol eller voldgiftsret, som behand-ler Produktansvarssagen mod Leverandøren.

11 ANSVARSFRASKRIVELSE OG -BEGRÆNSNING
11.1 Leverandøren hæfter, uanset på hvilket grundlag et krav rejses og uanset graden af uagt-somhed, ikke for følgeskader eller indirekte tab som f.eks. driftstab, tidstab, avancetab, konsekvenstab, tab af goodwill, manglende opnåelse af forventede besparelser m.v.
11.2 Leverandørens ansvar omfatter under ingen omstændigheder skader, som ikke kunne for-udses på tidspunktet for aftalens indgåelse.
11.3 Uden præjudice af de begrænsninger af Leverandørens ansvar, der er aftalt andetsteds i Disse Vilkår, er Leverandørens samlede ansvar for manglende opfyldelse af sine forpligtel-ser i henhold til aftalen eller ansvar på ethvert andet retligt grundlag beløbsmæssigt be-grænset til det beløb, som kunden har erlagt for den specifikke Ydelse/Produkt, hvorpå kravet baseres. Såfremt kunden ikke har betalt for den pågældende Ydelse/Produkt kan der ikke rettes noget krav mod Leverandøren.

12 PRODUKTÆNDRINGER
12.1 Leverandøren forbeholder sig ret til at foretage ændring eller udskiftning af ethvert Pro-dukt, forudsat at sådanne ændringer eller udskiftning ikke har væsentlig, negativ indflydel-se på Ydelsen/Produktets funktion eller ydeevne.

13 IMMATERIELLE RETTEGHEDER
13.1 Såfremt kunden til Leverandøren udleverer tegninger, modeller eller andet materiale til brug for Leverandørens fremstilling af det af kunden bestilte Produkt, påtager kunden sig ethvert ansvar for krænkelse af tredjemands rettigheder på grund af patent, design, ophavs-ret eller lignende. Kunden er forpligtet til på anfordring at godtgøre Leverandøren alle om-kostninger, tab og skader, som påføres Leverandøren i denne forbindelse ved krav fra tred-je¬mand og i anledning af tvister herom.
13.2 Ophavsretten til tegninger, modeller, forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalma-teriale m.m. udviklet af Leverandøren tilhører Leverandøren og må ikke uden Leverandø-rens forudgående skriftlige godkendelse overlades til tredjemand eller benyttes i anden sammenhæng, herunder andre projekter.

14 FORCE MAJEURE
14.1 Leverandøren er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af Ydel-ser/Produkter og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for Leverandørens kontrol, eller som gør opfyldelsen urimelig byrdefuld for Leverandøren, herunder men ikke begrænset til oprør, uroligheder, krig (uanset om krigen er officielt erklæret og indledt), in-vasion, terrorisme, brand, offentlige forskrifter, strejke, lockout, slow-down, mangel på transportmidler, vareknaphed, sygdom eller forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra leverandør, uheld i produktion eller afprøvning, virus, cyberterror, hackerangreb, pandemi, epidemi samt afbrydelse af eller svigt i energi- og/eller vandforsyningen. Samtlige kundens beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Kunden kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt levering/opfyldelse kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod Leverandøren.
14.2 Forhold hos Leverandørens underleverandører, der medfører, at Leverandøren ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser over for kunden, og som ikke kan overvindes uden uforholdsmæssigt store omkostninger for Leverandøren, skal ligeledes betragtes som force majeure.

15 UGYLDIGHED
15.1 Skulle det vise sig, at én eller flere bestemmelser i Disse Vilkår er eller bliver ugyldige, skal de øvrige vilkår fortsat være gyldige mellem parterne. Parterne er i dette tilfælde forpligtet til at erstatte den ugyldige bestemmelse (eller de ugyldige bestemmelser) med en gyldig, som i videst muligt omfang forfølger formålet og retsstillingen ifølge den ugyldige be-stemmelse (de ugyldige bestemmelser).

16 ÆNDRINGER VEDRØRENDE KUNDENS KONTO
16.1 Det er til hver tid kundens pligt at sikre, at Leverandøren har de rigtige oplysninger, herun-der blandt andet men ikke udtømmende; CVR-nummer, firmanavn, telefonnummer og adresse, mailadresse til fremsendelse af faktura/kontoudtog/rykkere, bemyndigelser og ko-der på køber. Rettelser skal sendes på mail til faktura@aafl.dk. Har Leverandøren mod forventning ikke modtaget de opdaterede oplysninger om køber, vil Leverandøren ikke kunne gøres ansvarlig ved fejl og mangler i registreringer på købers konto samt købers evt. manglende modtagelse af rykkere m.v.
16.2 Ligeledes er det kundens pligt at sikre, at bemyndigelser tilbagekaldes og koder ændres for at hindre misbrug af kontoen. Leverandøren vil ikke kunne gøres ansvarlig for ovenstående mangler i forbindelse med misbrug af kundens konto.

17 ÆNDRINGER AF VILKÅRENE
17.1 Leverandøren forbeholder sig retten til at ændre Vilkårene. Den til enhver tid gældende version af Vilkårene kan findes på www.aafl.dk.

18 LOVVALG OG VÆRNETING
18.1 Enhver tvist mellem Leverandøren og kunden skal afgøres efter dansk ret. Denne lovvalgs-regel omfatter dog ikke dansk rets international privatretlige regler. Tvisten skal afgøres ved Retten i Aalborg som aftalt værneting.
18.2 Intet i nærværende punkt 18 hindrer, at Leverandøren kan vælge at indlede retssag ved domstolene mod kunden under en domsmyndighed, hvor kunden eller dennes ejendom el-ler aktiver befinder sig og i det omfang, som tillades i henhold til gældende lov under den pågældende domsmyndighed. Kunden er hermed uigenkaldeligt underkastet domsmyn-digheden ved disse domstole.

KONTAKT OS

Aalborg Farve og Lak A/S
Gøteborgvej 33
9200 Aalborg

Tel.: +45 98 15 33 11
Mail: info@aafl.dk

CVR: 16195847

Åbningstider

Man-torsdag: 7.00-15.30
Fredag:  7.00-13.30

EKSPEDITION AUTO & INDUSTRI
Man-torsdag: 7.00-15.00
Fredag:7.00-13.00